ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

21 ตุลาคม 2553

หลวงพ่อธี กับ19 แนวปฏิบัติเพื่อเดินทางสู่พระนิพพาน

 

 
 
ทางเดินสู่พระนิพพาน

วิธีปฏิบัติ

portee2

สำนักวิปัสสนาภาวนาอนัตตารามถ้ำวัว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์  087-991-4135, 086-196-7686

คำว่า "วิปัสสนาภาวนา" ประกอบด้วยคำว่า "วิปัสสนา" กับคำว่า "ภาวนา" วิปัสสนาก็คือ "สัมมาทิฐิ" ความเห็นถูกต้อง ภาวนาก็คือ "สัมมาสังกัปปะ" ความพิจารณาถูกต้อง เพราะฉะนั้น การเจริญวิปัสสนาภาวนาจึงหมายถึงการเจริญปัญญาสองประการกล่าวคือสัมมาทิฐิกับสัมมาสังกัปปะนั่นเอง
สัมมาทิฐิเป็นผู้เห็นจิต เจตสิก รูป ที่เกิด-ดับ เปลี่ยนแปลงไป ไม่อยู่ในอำนาจของใคร หรือบังคับบัญชาไม่ได้อยู่ เรียกว่า "เห็นสภาวะปรมัตถ์" สัมมาสังกัปปะเป็นผู้พิจารณาหรือชี้บอกว่า สิ่งที่สัมมาทิฐิเห็นอยู่นั้นเป็นอนัตตา บังคับบัญชามิได้
การเจริญวิปัสสนาภาวนาจึงเป็นการฝึกฝนอบรมปัญญาสองประการนี้โดยเพียรอย่างต่อเนื่องยาวนาน ปัญญาสองประการเป็นผู้เห็นผู้พิจารณา จิต เจตสิก รูป (เน้นหนักลงไปที่จิต เพราะจิตเป็นใหญ่ เป็นประธาน) จิต เจตสิก รูป เป็นผู้ถูกเห็นถูกพิจารณา (ปัญญาสองประการเป็นผู้กระทำ จิต เจตสิกเป็นฝ่ายถูกกระทำ ถูกเห็น ถูกพิจารณา)
วิปัสสนาภาวนาดังกล่าวนี้เป็นเหตุแห่งมรรคผลนิพพาน กล่าวคือเมื่อปฏิบัติไปอย่างนี้จนปัญญาทั้งสองมีกำลังเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้ว (อกาลิโก) จะก่อให้เกิดมรรคญาณขึ้นมาตัดกิเลส เมื่อมรรคญาณเกิดขึ้นมาตัดกิเลสแล้วก็เกิดผลคือความสงบเย็นแห่งกิเลส เป็นนิพพาน
วิธีการปฏิบัติมี 5 ขั้นตอน
1. หลับตาเนื้อ
2. เปิดตาปัญญา (ปัญญาสัมมาทิฐิทำงาน)
3. ดูลงในขันธ์ของตน โดยดูและพิจารณาตรงที่วิญญาณเป็นหลัก (วิญญาณคือใจรู้)
4. ในขณะที่อารมณ์ภายนอกเช่น รูป เสียง ฯลฯ หรืออารมณ์ภายในเช่น อาการเจ็บปวดร้อนหนาวหนักแข็งเบาอ่อนนิ่มหรือจิตฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมา
5. ให้พิจารณาว่ามิใช่ตัวตนเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ (ปัญญาสัมมาสังกัปปะทำงาน)
กล่าวให้สั้นเข้าใจง่ายก็คือให้เจริญปัญญาสองประการเท่านั้นนั่นเอง โดยใช้ปัญญาสัมมาทิฐิเห็นรูปธาตุนามธาตุที่เป็นอนัตตา และใช้ปัญญา สัมมาสังกัปปะพิจารณารูปธาตุนามธาตุกายใจที่สัมมาทิฐิเห็นนั้นว่ามิใช่ตัวตนเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เรื่อยไป

 
 
 
 
 
main
สูตรสู่ความสำเร็จ
1.แสดงทางหมุนเวียนอยู่ในทุกข์และทางพ้นทุกข์
2. เครื่องช่วยพิจารณารูป นาม
3. เหตุแห่งการเวียนว่ายและการหลุดพ้น
4. คำสอนอันโดดเด่นของพระพุทธเจ้า
5. โอวาทปาฏิโมกข์
6. ผลแห่งมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิ
7. ปฏิจจสมุปบาท
8. นิพพานเป็นปรมัตถ์เกิดที่ปรมัตถ์
9. ทางออกจากสังสารวัฏ
10.หา เห็น ได้  เป็น
11. การทำงานร่วมกันของอริมรรคมีองค์ 8
12. การวิเคราะห์ระดับการทำงานของปัญญา
13. เรามาจากไหน เราจะไปไหน
14. อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ
15.ทางเดินของสัตว์โลก
16.อริยสัจจ์ 4 คือทางเดินสู่พระนิพพาน
17.การทำงานของปัญญาสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ
18.อริยสัจจ์ 4 คือหลักแห่งการใช้ปัญญานำหน้า
19.วิธีการใช้ปัญญาตัดทำลายวงจรแห่งวัฏฏะสงสาร
 
 
 
 
 
 
map01
map02
map03
map04
map05
map06
map07
map08
map09
map10
 
 
"วันนี้..ท่านบอกเพื่อนสนิท มิตรสหายของท่านให้รู้จักหรือยัง"
วัดพุทธบล็อกสปอรต์ดอทคอม :
www.watphut.blogspot.com

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013