ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

21 ตุลาคม 2553

คำถวายผ้ากฐิน

คำถวายผ้ากฐินทาน

อิมัง  ภันเต,  สะปะริวารัง , กะฐินะจีวะระทุสสัง,  สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ

สาธุโน  ภันเต,  สังโฆ,  อิมัง ,  สะปะริวารัง,  กะฐินะทุสสัง,  ปะฏิคคัณหาตุ,

ปะฏิคคะเหตฺวา จะ, อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง ,อัตถะระตุ, อัมหากัง. ทีฆะรัตตัง,

หิตายะ, สุขายะ

คำแปลว่า

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย  ผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้  แก่พระสงฆ์  ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน  กับทั้งบริวารนี้  ของข้าพำเจ้าทั้งหลาย  รับแล้วจงกรานกฐิน  ด้วยผ้านี้  เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาล นานเทอญ

 

นั้นคือคำถวายผ้ากฐิน ของทายกทายิกาทั้งหลาย ผู้แสวงหาบุญ คือความสุขอันเกิดจากการได้ให้สิ่งที่เลิศ และประเสริฐ คือการทำบุญใหญ่ๆหรือสำคัญในชีวิตคนเราแต่หละคนจะมีไม่กีครั้ง คือกฐินทาน สังฆทาน และอืนๆ จะมากหรือน้อนขอให้เรามีจิตยินดีในการให้ และอนุโมทนาบุญกับคนอื่นที่เขาได้ทำแล้ว  นั้นคือส่วนทายก มาดูคำอวยพรหรือให้พร ที่เรียกว่าอนุโมทนาบุญ ซึ่งพระทุกรูปจะอนุโมทนาบุญให้แก่เราว่าอย่างไร

         อนุโมทนารัมภกถาแปล (ยถา)

ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังมหาสมุทร ให้บริบูรณ์ได้ฉันใด   ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้  ย้อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้น  ขออิฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว จงสำเร็จโดยฉับพลัน  ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มเปี่ยม  เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ  เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี

        (สัพพี) ความจัญไรทั้งปวง  จงพินาศไป โรคทั้งปวง (ของท่าน)จงหายไป อันตรายอย่ามแก่ท่าน  ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนยาว  ความจัญไรทั้งปวง  จงพินาศไป โรคทั้งปวง (ของท่าน)จงหายไป อันตรายอย่ามแก่ท่าน  ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนยาว  ความจัญไรทั้งปวง  จงพินาศไป โรคทั้งปวง (ของท่าน)จงหายไป อันตรายอย่ามแก่ท่าน  ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนยาว  ธรรม ๔ อย่างนี้ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้  มีปกติอ่อนน้อม (ต่อผู้ใหญ่)

       กาลทาน(กาเล ทะทันติ สะปัญญา)

ทายกทั้งหลายเหล่าใด  เป็นผู้มีปัญญา  มีปกติพูดคำไพเราะ  ปราศจากความตระหนี่  มีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติตรง  บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยกาลนิยม ในกาลสมัย  ทักขิณาทาน  ของท่านนั้นเป็นคุณสมบัติมีผลไพบูรณ์ชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนา  หรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนั้น  ทักขิณาทานของเขามิได้บกพร่องไป  ด้วยเหตุนั้น  ชนทั้งหลายแม้เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย  เหตุนั้น  ทายกควรเป็นผู้มีใจไม่ย่อท้อ  ควรให้ในที่ที่มีผลมาก  บุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า แลฯ

       เกร็ดจากงานบุญกฐิน  เป็นบุญเกิดขึ้นฉะเพราะกาลเวลา 1 เดือนเท่านั้น เรียกว่ากาลทาน มีอานิสงส์มาก มีคุณมาก แม้ผู้ปรารถนา พุทธภูมิ ก็ดี สาวกภูมิ ก็ดี หรือเศรษฐีมหาศาลก็ดี ตลอดถึงสวรรค์ก็ ก็สามารถสำเร็จผลได้  แต่มีข้อแม้ว่าที่ที่ท่านทำบุญให้ทานนั้น เป็นทักขิเณยบุคคล  หรือผู้ปฏิบัติเพื่ออริยมรรค

      

พุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013