ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

09 ธันวาคม 2553

บทสวดอาฏานาฏิยะปะริตตังและคำแปล

 vlcsnap-144877

อาฏานาฏิยะปะริตตัง

        วิปัสสิสสะ  นะมัตถุ                        จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต
        สิขิสสะปิ  นะมัตถุ                          สัพพะภูตานุกัมปิโน
        เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ                      นหาตะกัสสะ  ตะปัสสิโน
        นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ                     มาระเสนัปปะมัททิโน
        โกนาคะมะนัสสะ  นามัตถุ                 วิปปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ
        อังคีระสัสสะ  นะมัตถุ                      สักยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต
        โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ                 สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
        เย จาปิ  นิพพุตา  โลเก                   ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง
        เต ชะนา  อะปิสุณา                        มะหันตา  วีตะสาระทา
        หิตัง  เทวะมะนสสานัง                     ยัง  นะมัสสันติ  โคตะมัง
        วิชชาจะระณะสัมปันนัง                     มะหันตัง  วีตะสาระทัง ฯ
        (วิชชาจะระณะสัมปันนัง                   พุทธัง  วันทามะ  โคตะมันติ)
                นะโม  เม สัพพะพุทธานัง         อุปปันนานัง  มะเหสินัง
        ตัณหังกะโร  มะหาวีโร                     เมธังกะโร  มะหายะโส
        สะระณังกะโร  โลกะหิโต                  ทีปังกะโร  ชุตินธะโร
        โกณฑัญโญ  ชะนะปาโมกโข            มังคะโล  ปุริสาสะโภ
        สุมะโน  สุมะโน  ธีโร                      เรวะโต  ระติวัฑฒะโน
        โสภิโต  คุณะสัมปันโน                    อะโนมะทัสสี  ชะนุตตะโม
        ปะทุโม  โลกะปัชโชโต                   นาระโท วะระสาระถี
        ปะทุมุตตะโร  สัตตะสาโร                สุเมโธ  อัปปะฏิปุคคะโล
        สุชาโต  สัพพะโลกัคโค                  ปิยะทัสสี  นะราสะโภ
        อัตถะทัสสี  การุณิโก                     ธัมมะทัสสี  ตะโมนุโท
        สิทธัตโถ  อะสะโม  โลเก               ติสโส  จะ วะทะตัง  วะโร
        ปุสโส  จะ วะระโท  พุทโธ              วิปัสสี  จะ อะนูปะโม
        สิขี  สัพพะหิโต  สัตถา                   เวสสะภู  สุขะทายะโก
        กะกุสันโธ  สัตถะวาโห                   โกนาคะมะโน  ระณัญชะโห
        กัสสะโป  สิริสัมปันโน                    โคตะโม  สักยะปุงคะโว ฯ
                เอเต  จัญเญ  จะ  สัมพุทธา    อะเนกสะตะโกฏะโย
        สัพเพ  พุทธา  อะสะมะสะมา           สัพเพ พุทธา  มะหิทธิกา
        สัพเพ  ทะสะพะลูเปตา                   เวสารัชเชหุปาคะตา
        สัพเพ เต  ปะฏิชานันติ                   อาสะภัณฐานะมุตตะมัง
        สีหะนาทัง  นะทันเต  เต                  ปะริสาสุ  วิสาระทา
        พรัหมะจักกัง  ปะวัตเตนติ               โลเก  อัปปะฏิวัตติยัง
        อุเปตา  พุทธะธัมเมหิ                    อัฏฐาระสะหิ  นายะกา
        ทวัตติงสะลักขะณูเปตา-                  สีตยานุพยัญชนะนาธะรา
        พยามัปปะภายะ  สุปปะภา                สัพเพ  เต มุนิกุญชะรา
        พุทธา  สัพพัญญุโน  เอเต               สัพเพ  ขีณาสะวา  ชินา
        มะหัปปะภา  มะหะเตชา                   มะหาปัญญา  มะหัพพะลา
        มะหาการุณิกา ธีรา                        สัพเพสานัง  สุขาวะหา
        ทีปา นาถา  ปะติฏฐา  จะ                 ตาณา  เลณา  จะ ปาณินัง
        คะตี  พันธู  มะหัสสาสา                   สะระณา  จะ หิเตสิโน
        สะเทวะกัสสะ  โลกัสสะ                   สัพเพ  เอเต  ปะรายะนา
        เตสาหัง  สิระสา  ปาเท                    วันทามิ  ปุริสุตตะเม
        วะจะสา  มะนะสา เจวะ                    วันทาเมเต  ตะถาคะเต
        สะยะเน  อาสะเน  ฐาเน                   คะมะเน  จาปิ  สัพพะทา
        สะทา สุเขนะ  รักขันตุ                     พุทธา  สันติกะรา  ตุวัง
        เตหิ  ตวัง  รักขิโต  สันโต                มุตโต  สัพพะภะเยนะ  จะ
        สัพพะโรคะวินิมุตโต                       สัพพะสันตาปะวัชชิโต
        สัพพะเวระมะติกกันโต                    นิพพุโต  จะ  ตุวัง  ภะวะ ฯ

คำแปล อาฏานาฏิยะปะริตตัง

           ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า  จงมีแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้มีจักษุ  ผู้มีสิริ  ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมีแด่พระสิขีพุทธเจ้าผู้มีปกติอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวง  ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า  จงมีแด่พระเวสสภูพุทธเจ้า  ผู้มีกิเลสอันล้างแล้ว  ผู้มีตปะ  ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระกกุสันธพุทธเจ้า  ผู้ย้ำยีเสียซึ่งมารและเสนามาร  ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระโกนาคมนพุทธเจ้า  ผู้มีบาปอันลอยเสียแล้ว  ผู้มีพรหมณ์จรรย์อันอยู่จบแล้ว  ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า  จงมีแด่พระกัสสปพุทธเจ้า  ผู้พ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวง  ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมีแด่พระอังคีสพุทธเจ้า  ผู้เป็นโอรสแห่งศากยราช  ผู้มีสิริพระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแสดงแล้ว  ซึงธรรมนี้  เป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวง  อนึ่ง  พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดก็ดี   ที่ดับกิเลสแล้วในโลก  เห็นแจ้งธรรมตามเป็นจริง  พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนไม่มีความส่อเสียด  ผู้ใหญ่  ผู้มีความครั้นคร้ามไปปราศแล้ว

           เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย นอบน้อมอยู่ชึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใด  ผู้เป็นโคตมโคตรผู้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย  ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชาและจรณะ  ผู้ใหญ่  ผู้มีความครั่นคร้ามไปปราศแล้ว  ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ผู้โคตมโคตร  ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชาและจรณะ  พระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดี  เหล่าอื่นก็ดี  หลายร้อยโกฏิ  พระพุทธเจ้าเหล่านั้น  ทั้งหมดเสมอกัน  ไม่มีใครเหมือน  พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมีฤทธิ์มาก  ล้วนประกอบแล้วด้วยพระทศพลญาณ  ประกอบไปด้วย เวสารัชชญาณ  พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนตรัสรู้อยู่  ซึ่งอาสภฐานอันอุดม  พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้องอาจไม่ครั่นคร้าม  บันเลือสีหนาทในบริษัททั้งหลาย  ยังพรหมจักรให้เป็นไป อันใครๆ  ยังไม่ให้เป็นไปแล้วในโลก 

          พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นประกอบแล้วด้วยพุทธธรรมทั้งหลาย ๑๘ เป็นนายก  ผู้ประกอบด้วยพระลักษณะ ๓๒ ประการ  และทรงซึ่งอนุพยัชนะ ๘๐ มีพระรัศมีอันงาม  ด้วยพระรัศมีมีมณฑลข้างละวา  พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นมุนีอันประเสริฐ  พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นพระสัพพัญญู  ล้วนเป็นพระขีณาสพผู้ชนะ  มีพระรัศมีมาก  มีพระเดชมาก  มีพระปัญญามาก มีพระกำลังมาก  มีพระมหากรุณามาก เป็นนักปราชญ์  นำสุขมาเพื่อสัตว์หลายทั้งปวง  เป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง  และเป็นที่อาศัย  เป็นที่ต้านทาน  และเป็นที่เร้นของสัตว์  เป็นคติ  เป็นเผ่าพันธ์  เป็นที่ยินดีมาก  เป็นที่ระลึก  และทรงแสวงหาประโยชน์  เพื่อสัตว์โลกกับเทวโลก  พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นเบื้องหน้าของสัตว์  ข้าพเจ้าขอวันทาพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเศียรเกล้าและขอวันทาพระพุทธเจ้าเหล่านั้น  ผู้เป็นบุรุษอันอุดม  ผู้เป็นตถาคต  ด้วยวาจาและใจทีเดียว ในที่นอนด้วย  ในที่นั่งด้วย ในที่ยืนด้วย  แม้ในที่เดินด้วย ในกาลทุกเมื่อ

          พระพุทธเจ้า  ผู้กระทำความระงับ  จงรักษาท่านด้วยสุขในกาลทุกเมื่อ  ท่านผู้อันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงรักษาแล้ว  จงเป็นผู้ระงับ  พ้นแล้วจากภัยทั้งปวง  และพ้นแล้วจากโรคทั้งปวง  เว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวง  ล่วงเสียงซึ่งเวรทั้งปวง  ท่านจงเป็นผู้ดับทุกข์ทั้งปวงด้วยความจัญไรทั้งปวงจงเว้นไป  โรคทั้งปวงจงฉิบหายไป  อันตรายอย่าได้มีแก่ท่าน  ขอท่าสนจงเป็นผู้มีสุข  มีอายุยืน  ธรรมทั้งหลาย ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ  ย่อมเจริญแก่บุคคลมีความไหว้ต่อบุคคลผู้ควรไหว้เป็นปกติ  ผู้อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญเป็นนิตย์

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013