ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

10 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปลอังคุลิมาละปริตร

 

อังคุลิมาละปะริตตัง

        ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ  เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต
โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ
        ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ
สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต
โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ
        ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ
สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ  เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ เต
โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ

โพชฌังคะปะริตตัง

                โพชฌังโค  สะติสังขาโต             ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา
        วิริยัมปีติปัสสัทธิ-                              โพชฌังคา  จะ  ตะถาปะเร
        สะมาธุเปกขะโพชฌังคา                      สัตเตเต  สัพพะทัสสินา
        มุนินา  สัมมะทักขาตา                        ภาวิตา  พะหุลีกะตา
        สังวัตตันติ  อะภิญญายะ                      นิพพานายะ  จะ  โพธิยา
        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                        โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทา ฯ
                เอกัสมิง  สะมะเย  นาโถ             โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง
        คิลาเน  ทุกขิเต  ทิสเว                       โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ
        เต  จะ  ตัง  อะภินันทิตา                     โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ
        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                        โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทา ฯ
                เอกะทา  ธัมมะราชาปิ                 เคลัญเญนาภิปีฬิโต
        จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ                      ภะณาเปตวานะ  สาทะรัง
        สัมโมทิตวา  จะ  อาพาธา                    ตัมหา  วุฏฐาสิ  ฐานะโส
        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                         โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทา ฯ
                ปะหีนา  เต จะ  อาพาธา              ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง
        มัคคาหะตะกิเลสา  วะ                         ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                         โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทา

คำแปล อังคุลิมาละปะริตตัง

                ดูก่อนน้องหญิง  ตั้งแต่เราเกิดแล้วโดยชาติอริยะ  ไม่รู้จักแกล้งปลงสัตว์มีชีพจากชีวิต  ด้วยคำสัตว์นี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน  ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของท่าน

                บทเริ่มโพชฌงค์

(สัตวเหล่านี้ แม้ใด  รู้ธรรมทั้งหลาย ๗ นั่นแล  อันเป็นองค์เครื่องตรัสรู้  ยังทุกข์ทั้งปวงแห่งสัตว์ทั้งหลาย ผู้ท่องเที่ยวไปในสงสาร  ให้พินาศย่ำยีเสียได้ซึ่งมารและเสนามาร  เป็นผู้สูงสุด  หลุดพ้นจากไตรภพ  สัตว์เหล่านั้น  ชื่่อถึงแล้วซึ่งพระนิพพาน  อันไม่มีชาติ  ชรา พยาธิ  มรณะ  ไม่มีภัย  เราทั้งหลายจงสวดมนต์นี้  อันชื่อว่าโพชฌงคปริตร  เป็นโอสถแท้จริง  สงเคราะห์ซึ่งคุณเป็นเอนก  ประกอบด้วยคุณมีอย่างนี้เป็นต้นเทอญ)

              โพชฌงค์  ๗ ประการ  คือ สติสัมโพชฌงค์  ธรรมวิจยสัมโพชค์ วิริยสัมโพชฌงค์  ปิติสัมโพชค์  ปัสสัทธิสัมโพชค์ สมาธิสัมโพชค์เหล่านี้  อันพระมุนีเจ้าผู้เป็นธรรมทั้งสิ้นตรัสไว้ชอบแล้ว  อันบุคคลมาเจริญทำให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อนิพพานและเพื่อความตรัสรู้  ด้วยความกล่าวคำสัตย์นี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

             ในสมัยหนึ่ง พระมหาโลกนาถเจ้าทอดพระเนตรพระโมคคัลลานะและพระกัสสปะเป็นไข้ถึงทุกขเวทนาแล้ว  ทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ  ท่านทั้ง ๒ ก็เพลิดเพลินภาษิตนั้น  หายจากโรคในขณะนั้น  ด้วยความกล่าวคำสัตย์นี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

             ครั้งหนึ่งแม้พระธรรมราชา  อันความประชวรเบียดเบียนแล้ว  รับสั่งให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์นั้นโดยยินดี  ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย  หายความประชวรนั้นไปโดยฐานะ  ด้วยความกล่าวคำสัตย์นี้ ของความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

             ก็อาพาธทั้งหลายนั้น  อันพระมหาฤษีทั้ง ๓ องค์ละได้แล้ว  ถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดา  ดุจกิเลสอันมรรคจำกัดแล้ว  ด้วยความสัตย์นี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013