ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

13 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล สุขาภิยาจะนะคาถา

DSC08812

สุขาภิยาจะนะคาถา

        ยัง  ยัง  เทวะมะนุสสานัง           มังคะลัตถายะ  ภาสิตัง
        ตัสสะ  ตัสสานุภาเวนะ              โหตุ  ราชะกุเล  สุขัง
        เย เย อารักขะกา  เทวา              ตัตถะ  ตัตถาธิวาสิโน
        อิมินา  ธัมมะทาเนนะ                สัพเพ  อัมเหหิ  ปูชิตา
        สะทา  ภัทรานิ  ปัสสันตุ             สุขิตา โหนตุ  นิพภะยา
        อัปปะมัตตา  จะ อัมเหสุ             สัพเพ  รักขันตุ โน  สะทา
        ยัญจะ  โน ภาสะมาเนหิ             กุสะลัง  ปะสุตัง  พะหุง
        ตันโน  เทวานุโมทันตุ               จิรัง ติฏฐันตุ  สาตะตัง
        เย วา  ชะลาพุชัณฑะชา            สังเสทะโชะปาติกา
        อะเวรา  โหนตุ  สัพเพ  เต          อะนีฆา  นิรุปัททะวา
         ปัสสันตุ  อะนะวัชชานิ              มา จะ สาวัชชะมาคะมา
        จิรัง  ติฏฐะตุ  โลกัสมิง              สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง
        ทัสเสนตัง  โสตะวันตูนัง            มัคคัง  สัตตะวิสุทธิยา
        ยาวะ  พุทโธติ  นามัมปิ             โลกะเชฏฐัสสะ  สัตถุโน
        สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ               ปะวัตตะติ  มะเหสิโน
        ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพปิ          ปาณิโน พุทธะสาสะเน
        สัมมา  ธารัง  ปะเวจฉันโต         กาเล  เทโว  ปะวัสสะตุ
        วุฑฒิภาวายะ  สัตตานัง            สะมิทธัง  เนตุ  เมทะนิง
        มาตา  ปิตา  จะ อัตระชัง           นิจจัง  รักขันติ  ปุตตะกัง
        เอวัง  ธัมเมนะ ราชาโน             ปะชัง รักขันตุ  สัพพะทา ฯ

คำแปล  สุขาภิยาจะนะคาถา

       พระปริตรใดๆ  อันเราสวดแล้ว  เพื่อประโยชน์แก่มงคล  แห่งเทพดา และมนุษย์ทั้งหลายด้วย  อานุภาพแห่งพระปริตรนั้นๆ  ขอความสุขจงมีในราชสกุล  เทพเจ้าทั้งหลายใดๆผู้รักษาเอื้อเฟื้อ  ผู้สิงสถิตอยู่ในสถานนั้นๆ  ทั้งหมด  อันเราบูชาแล้วด้วย  ธรรมทานนี้  เทพเจ้าทั้งหลายนั้นๆ จงเห็นสิ่งอันเจริญทั้งหลายทุกเมื่อ  จงเป็นผู้ถึงซึงความสุข  ปราศจากภัยทุกเมื่อ  อนึ่งเหล่าเทพเจ้าทั้งสิ้น  จงอย่าประมาทแล้วในเรา  รักษาเราทุกข์เมื่อ  อนึ่งกุศลอันใดมากอันเราภาษิตอยู่  ขวานขวายแล้วเทพเจ้าทั้งหลายจงอนุโมทนากุศลอันนั้นของเรา  จงดำรงอยู่ติดต่อกันสิ้นกาลนาน

       อนึ่งสัตว์ทั้งหลายใด  ที่เป็นชลาพุชะกำเนิดในควรรภ์มารดา  และที่เป็นอุปปาติกะกำเนิดลอยขึ้น  ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้น  จงเป็นผู้ไม่มีเวร  ไม่มีทุกข์  ไม่มีอุปัทวะ  เห็นกรรมทั้งหลาย  อันหาโทษมิได้  อนึ่งกรรมอันมีโทษ  อย่ามาพ้องพานสัตว์เหล่านี้น  ขอคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  อันแสดงมรรคาแก่สัตว์  ผู้มีโสตวิญญาณธาตุเพื่อความหมดจดแก่สัตว์  จงดำรงอยู่ในโลกสิ้นกาลนาน  แม้พระนามว่า  พุทโธ  ดังนี้  ของพระศาสดาผู้ประเสริฐในโลก  ผู้มีธรรมอันแสดงแล้วโดยชอบ  ผู้แสวงหาซึ่งคุณอันใหญ่  ยังเป็นไปอยู่เพียงใด  แม้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้เลื่อมใสแล้วในพระพุทธศาสนา  ฝนจงเพิ่มให้อุทกธาร  ตกต้องในกาลโดยชอบ  จงนำไปซึ่งเมทนีดลให้สำเร็จประโยชน์  เพื่ออันบังเกิดความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลาย

      มารดาและบิดา  ย่อมถนอมบุตรน้อย  อันบังเกิดในตนเป็นนิตย์ฉันใด  พระราชาทั้งหลาย  จงทรงราษาประชาราษฏร์โดยชอบ ในกาลทั้งปวงฉันนั้น

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013