ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

13 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล ติโรกุฑฑะภัณฑะคาถา

DSC08302 

ติโรกุฑฑะกัณฑะสตตะคาถา

ติโรกุฑเฑสุ  ติฏฐันติ           สันธิสิงฆาฏะเกสุ  จะ,

ทะวาระพาหาสุ  ติฏฐันติ       อาคันตะวานะ  สะกัง ฆะรัง.

ปะหุเต  อันนะปานัมหิ          ขัชชะโภชเช  อุปัฏฐิเต,

นะ เตสัง โกจิ  สะระติ          สัตตานัง  กัมมะปัจจะยา.

เอวัง  ทะทันติ  ญาตีนัง        เย  โหนติ  อะนุกัมปะกา.

สุจิง  ปะณีตัง  กาเลนะ        กัปปิยัง  ปานะโภชะนัง.

อิทัง โว  ญาตีนัง โหตุ        สุขิตา  โหนตุ ญาตะโย.

เต จะ ตัตถะ  สะมาคันตะวา  ญาติเปตา  สะมาคะตา.

ปะหุเต  อันนะปานัมหิ          สักกัจจัง  อะนุโมทะเร,

จิรัง ชีวันตุ  โน ญาตี           เยสัง  เหตุ  ละภามะ  เส.

อัมหากัญจะ  กะตา  ปูชา      ทายะกา  จะ  อะนิปผะลา,

นะ หิ ตัตถะ กะสิ อัตถิ          โครักเขตถะ นะ วิชชะติ.

วะณิชชา  ตาทิสี  นัตถิ        หิรัญเญนะ   กะยากะยัง
อิโต ทินเนนะ  ยาเปนติ       เปตา  กาละกะตา  ตะหิง.

อุณณะเต  อุทะกัง  วุฏฐัง     ยะถานินนัง  ปะวัตตะติ.

ยะถา วาริวะหา ปูรา           ปะริปูเรนติ  สาคะรัง.

เอวะเมวะ  อิโต ทินนัง        เปตานัง อุปะกัปปะติ.

อะทาสิ เม อะกาสิเม         ญาติ  มิตตา  สะขา จะ เม.

เปตานัง  ทักขิณัง ทัชชา   ปุพเพ  กะตะมะนุสสะรัง.

นะหิ รุณณัง วา โสโก วา   ยา  วัญญา  ปะริเทวะนา,

นะตัง  เปตานะมัตถายะ     เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย.

อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา   สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา,

ทีฆะรัตตัง  หิตายัสสะ       ฐานะโส อุปะกัปปะติ.

    โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต,   เปตานะ  ปูชา จะ กะตา อุฬารา,

    พะลัญจะ  ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง, ตุมเหหิ ปุญญัง  ปะสุตัง  อะนัปปะกันติฯ

คำแปล  ติโรกุฑฑกัณฑคาถา

               หมู่เปรต มาสู่เรือนของตน  ยืนอยู่ภายนอกฝาเรือนบ้าง ณ ทางสี่แพร่ง และทางสามแพร่งบ้างใกล้บานประตูบ้าง  เมื่อคนตั้งข้าวน้ำ ของควรเคี้ยวควรบริโภคแล้ว  พวกญาติมิตรบางคนของพวกเปรตนั้น  ระลึกไม่ได้  เพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นปัจจัย  เหล่าชนผู้มีจิตอนุเคราะห์  ย่อมให้น้ำดื่มโภชนะอันเป็นกัปปิยะ  เพื่ออุทิศแก่พวกญาติ ๆ อย่างนี้ว่า  ขอทานนี้จงถึงแก่พวกญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอญาติจงเป็นสุข ๆเถิด  อนึ่งพวกญาติที่ละโลกนี้ไปแล้ว  มาประชุมพร้อมกันในสถานที่ให้ทานนั้น  ย่อมตั้งใจอนุโมทนา  ในข้าวน้ำเป็นอันมาก

            พวกเราได้สดับสมบัติเช่นนี้  เพราะญาติเหล่าใด  ของญาติเหล่านั้นจงมีอายุมั่นขวัญยืนเถิด  บูชาที่พวกทายก  ทำแก่พวกเราแล้ว  ไม่ไร้ผลบุญ  ความจริงในเปรติวิสัยนั้น  ไม่มีกสิกรรม โครักขกรรม การค้าขาย และเปลี่ยนด้วยเงินทอง  ผู้ตายไปแล้ว มีชีวิตอยู่ได้ในที่นั้นด้วยทานที่พวกญาติอุทิศถวายในโลกนี้

            น้ำฝนตกลงมาที่ดอน ย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใด  ทานที่ทายกอุทิศถวายแล้ว แด่ในมนุษย์โลกนี้  ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้น  ห้วงน้ำที่มีน้ำเต็มเปี่ยม  ทำให้สมุทรสาครเต็มเปี่ยมได้  ฉันใด ทานที่ทายกอุทิศถวายแล้วแต่มนุษย์ในโลกนี้  ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้น

            บุคคลหวลระลึกถึงอุปาระ  ท่านเคยทำไว้ว่า  ผุ้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา ได้ทำสิ่งนี้แก่เรา  ผู้นี้เป็นญาติ ผู้นี้เป็นมิตร ผู้นี้เป็นเพื่อนเราดังนี้ถึงถวายทักษิณาทาน  เพื่อท่านที่ละโลกนี้ไปแล้ว  การร้องให้เศร้าโศกพิไรรำพันอย่างอื่นใด  ไม่ควรทำ  เพราะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกญาติที่ตายไปแล้ว  ท่านก็คงดำรงอยู่เช่นนั้นเหมือนเดิม

            ทักษิณาทานที่ถวายแล้วนี้  เป็นทานที่ประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์  ย่อมสำเร็จผลตามสมควรแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว  เพื่อประโยชน์เกื้อกูล  ตลอกกาลนาน  ท่านแสดงญาติธรรมนี้ไว้แล้ว  บูชาอันยิ่งใหญ่ ท่านบูชาแก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013