ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

13 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา

DSC08302 

ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา

        อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ               อุตตะมัง  ธัมมะมัชฌะคา
        มะหาสังฆัง  ปะโพเธสิ                  อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
        พุทโธ ธัมโม  สังโฆ จาติ              นานาโหนตัมปิ  วัตถุโต
        อัญญะมัญญาวิโยคา วะ                เอกีภูตัมปะนัตถะโต
        พุทโธ  ธัมมัสสะ  โพเธตา             ธัมโม  สังเฆนะ  ธาริโต
        สังโฆ จะ  สาวะโก พุทธัสสะ          อิจเจกาพัทธะเมวิทัง
        วิสุทธัง  อุตตะมัง  เสฏฐัง             โลกัสมิง ระตะนัตตะยัง
        สังวัตตะติ  ปะสันนานัง                 อัตตะโน  สุทธิกามินัง
        สัมมา  ปะฏิปัชชันตานัง                ปะระมายะ  วิสุทธิยา ฯ
        วิสุทธิ  สัพพักเลเสหิ                    โหติ  ทุกเขหิ  นิพพุติ
        นิพพานัง  ปะระมัง  สุญญัง           นิพพานัง  ปะระมัง  สุขัง
        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                 สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา ฯ
        ระตะนัตตะยานุภาเวนะ                 ระตะนัตตะยะเตชะสา
        อุปัททะวันตะรายา จะ                  อุปะสัคคา จะ สัพพะโส
        มา  ภะทาจิ  สัมผุสิงสุ                 รัฏฐัง  สยามานะเมวิทัง
        อาโรคิยะสุขัญเจวะ                     ตะโต  ทีฆายุตาปิ  จะ
        ตัพพัตถูนัญจะ  สัมปัตโย              สุขัง  สัพพัตถะ  โสตถิ จะ
        ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ                  สยามานัง  รัฏฐะปาลินัง
        เต จะ รัฏฐัญจะ  รักขันตุ               สยามะรัฏฐิกะเทวะตา
        สยามานัง  รัฏฐะปาลีหิ                 ธัมมามิเสหิ  ปูชิตา
        สิทธะมัตถุ  สิทธะมัตถุ                 สิทธะมัตถุ  อิทัง  ผะลัง
        เอตัสมิง  ระตะนัตตะยัสมิง            สัมปะสาทะนะเจตะโส ฯ

คำแปล ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอหันต์  ได้บรรลุธรรมอันอุดมยังสงฆ์หมู่ใหญ่  ให้ตรัสรู้แล้วหมวดสามแห่งรัตนะนี้อย่างนี้  แม้เป็นต่างกันโดยวัตถุว่า  พุทโธ  ธัมโม สังโฆ  ดังนี้  แต่เป็นอย่างเดียวกันโดยเนื้อความ  เพราะไม่พรากจากกันและกันได้  พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม  พระธรรมอันพระสงฆ์ทรงจำไว้  พระสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า  พระรัตนตรัยเนื่องเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นั่นเทียว

      พระรัตนตรัยนี้  เป็นของหมดจดอุดมประเสริฐในโลก  ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความหมดจดอย่างยิ่ง  แก่สัตว์ทั้งหลายผู้เลื่อมใสแล้ว ผู้ใคร่ซึ่งความหมดจดแก่ตนผู้ปฏิบัติอยู่โดยชอบ  ความหมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลาย  ย่อมเป็นความดับจากทุกข์ทั้งหลาย  ความดับเป็นธรรมสูญอย่างยิ่ง  ความดับเป็นสุขอย่างยิ่ง  ด้วยความกล่าวคำสัตย์นี้  ขอความสวัสดีจงมีในกาลทั้งปวง

      ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย  ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย  อปัทวะและอันตรายทั้งหลายด้วย  ความขัดข้องทั้งหลายด้วย  อย่าได้พ้องพานสยามรัฐนี้  ในกาลไหนๆ  เลย สุขเกิดแต่ความเป็นคนไม่มีโรคด้วยนั่นเทียว  แต่นั้น  แม้ความเป็นผู้มีอายุยืนด้วยความสมบูรณ์แห่งวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นด้วย  ความสุขสวัสดีในเหตุทั้งหลายทั้งปวงด้วย  จงมี จงเป็นไปพร้อม  แก่พวกรัฐบาลสยามทั้งหลาย  ขอเหล่าเทพา  ผู้ดำรงอยู่ในสยามรัฐ  อันพวกรัฐบาลสยามบูชาแล้วด้วยธรรมพลี  และอามิสพลีทั้งหลาย  จงรักษาซึ่งพวกรัฐบาลสยามนั้นด้วย  ซึ่งแว่นแคว้นด้วย  ขอผลแห่งจิต อันเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี่นี้ จงเป็นผลสำเร็จ  จงเป็นผลสำเร็จ  จงเป็นผลสำเร็จ เทอญ

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013