ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

11 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล ติระตะนะนะมะการะคาถา

DSC08302_thumb[5] 

ติระตะนะนะมะการะคาถา

โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล, มารัง สะเสนัง สุชิตัง ชินิตตะวา, สัมโพธิมาคัจฉิ อะนันตะญาโณ, โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง, อัฏฐังคิโก อะริยะปะโถ ชะนานัง, โมกขัปปะเวสายะ อุชูจะ มัคโค, ธัมโม อะยัง สันติกะโร ปะณีโต, นิยยานิโก ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง, สังโฆ วิสุทโธ วะระทักขิเณยโย, สันตินทะริโย สัพพะมะลัปปะหีโน, คุเณหิเนเกหิ สะมิทธิปัตโต, อะนาสะโว ตัง ปะณะมามิ สังฆัง, โย กัปปะโกฎีหิปิ อัปปะเมยยัง, กาลัง กะโรนโต อะติทุกกะรานิ, เขทัง คะโต โลกะหิตายะ นาโถ, นะโม มะหาการุณิกัสสะ ตัสสะ, อะสัมพุธัง พุทธะนิเสวิตัง ยัง, ภะวาภะวัง คัจฉะติ ชีวะโลโก , นะโม อะวิชชาทิกิเลสะชาละ, วิทธังสิโน ธัมมะวะรัสสะ ตัสสะ, คุเณหิ โย สีละสะมาธิปัญญา, วิมุตติญาณัปปะภุตีหิ ยุตโต, เขตตัญชะนานัง กุสะลัตถิกานัง, ตะมะริยะสังฆัง สิระสา นะมามิ, อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง, นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง, ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง, ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย.

คำแปล  ติระตะนะนะมะการะคาถา

             พระพุทธเจ้าพระองค์ใด  ทรงมีพระญาณหาที่สุดมิได้  เป็นผู้สูงสุดในโลก  ประทับนั่งชุมธรรมอยู่ ณ. โคนโพธิพฤกษ์อันประเสริฐ  ทรงชนะมารพร้อมด้วยกองทัพเด็ดขาดแล้ว  บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระพุทธองค์นั้น  มรรคประกอบด้วยองค์แปล  เป็นทางอันประเสริฐและเป็นทางตรง  เพื่อเข้าไปเปลื้องเหล่าชนให้พ้นทุกข์  พระธรรมนี้  ทำความสงบ  ประณีตนำสัตว์ออกจากทุกข์  ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมซึ่งพระธรรมนั้น   พระสงฆ์เป็นผู้บริสุทธิ์  เป็นทักขิเณยยบุคคลผู้ประเสริฐ  ผู้มีอินทรีย์สงบละมลทินได้หมดแล้ว  ถึงความพรั่งพร้อมด้วยคุณมากหลาย  ไม่มีอาสวะ  ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมซึ่งพระสงฆ์นั้น

            พระพุทธเจ้าพระองค์ใด  ทรงทำกิจที่ได้ยากยิ่งนัก  ตลอดกาลที่นับมิได้  แม้ด้วยหลายโกฏิกัปป์  ทรงประสบความยากลำบาก  ก็ทรงเป็นนาถะ  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา  สัตว์โลกเมื่อไม่ตรัสรู้ธรรมใด  ที่พระพุทธเจ้าทรงเสพอยู่เป็นนิตย์  ย่อมท่องเที่ยวไปสู่ภพน้อยภพใหญ่  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐนั้น  อันขจัดเสียซึ่งข่ายคือกิเสล  มีอวิชชาเป็นต้น 

             พระอริยสงฆ์ใด ประกอบด้วยคุณ มีศีล สมาธิ ปัญญา  วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสะนะ เป็นต้นเป็นเนี้อนาบุญของเหล่าชน ผุ้ต้องการบุญ  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระอริยสงฆ์นั้น  ด้วยเศียรเกล้า  ข้าพเจ้า นอบน้อมอยู่  ซึ่งพระรัตนตรัยที่ควรนอบน้อมโดยส่วนเดียว  ด้วยประการดังกล่าวมานี้  ได้รับผลบุญที่ไพบูรณ์ที่หลังไหลมาจากบุญอันใด  อ้วยอานุภาพแห่งบุญนั้น  ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปลอดอันตรายด้วยเทอญ

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013