ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

10 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล ธัมมะสังคิณีมาติกา

204 

ธัมมะสังคิณีมาติกา

กุสะลา  ธัมมา  อะกุสะลา  ธัมมา  อัพยากะตา  ธัมมา ฯ
        สุขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา  ทุกขายะ  เวทะนายะ
สัมปะยุตตา  ธัมมา  อะทุกขะมะสุขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา ฯ
        วิปากา  ธัมมา  วิปากะธัมมะธัมมา  เนวะวิปากะนะวิปากะ
ธัมมะธัมมา ฯ
        อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา  อะนุปาทินนุปาทานิยา  ธัมมา  อะนุ-
ปาทินนานุปาทานิยา  ธัมมา ฯ
        สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา  ธัมมา  อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา
อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ
        สะวิตักกะสะวิจารา  ธัมมา  อะวิตักกะวิจาระมัตตา  ธัมมา
อะวิตักกาวิจารา  ธัมมา ฯ
        ปีติสะหะคะตา  ธัมมา  สุขะสะหะคะตา ธัมมา  อุเปกขา-
สะหะคะตา  ธัมมา ฯ
        ทัสสะเนนะ  ปะหาตัพพา  ธัมมา  ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา
เนวะทัสสะเนนะ  นะภาวะนายะ  ปะหาตัพพา  ธัมมา ฯ
        ทัสสะเนนะ  ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา  ภาวะนายะ  ปะหาตัพ-
พะเหตุกา ธัมมา  เนวะทัสสะเนนะ  นะภาวะนายะ  ปะหาตัพพะเหตุกา
ธัมมา ฯ
        อาจะยะคามิโน  ธัมมา  อะปะจะยะคามิโน  ธัมมา  เนวาจะยะ-
คามิโน  นาปะจะยะคามิโน  ธัมมา ฯ
        เสกขา  ธัมมา  อะเสกขา  ธัมมา  เนวะเสกขานาเสกขา  ธัมมา ฯ
        ปะริตตา  ธัมมา  มะหัคคะตา  ธัมมา  อัปปะมาณา  ธัมมา ฯ
        ปะริตตารัมมะณา  ธัมมา  มะหัคคะตารัมมะณา  ธัมมา  อัป-
ปะมาณารัมมะณา  ธัมมา ฯ
        หีนา ธัมมา  มัชฌิมา ธัมมา  ปะณีตา  ธัมมา ฯ
        มิจฉัตตะนิยะตา  ธัมมา  สัมมัตตะนิยะตา  ธัมมา   อะนิยะตา
ธัมมา ฯ
        มัคคารัมมะณา  ธัมมา  มัคคะเหตุกา  ธัมมา  มัคคาธิปะติโน
ธัมมา ฯ
        อุปปันนา  ธัมมา  อะนุปปันา  ธัมมา  อุปปาทิโน  ธัมมา ฯ
        อะตีตา ธัมมา  อะนาคะตา ธัมมา  ปัจจุปปันนา  ธัมมา ฯ
        อะตีตารัมมะณา  ธัมมา  อะนาคะตา  รัมมะณา  ธัมมา  ปัจจุป-
ปันนารัมมะณา  ธัมมา ฯ
        อัชฌัตตา  ธัมมา  พะหิทธา  ธัมมา  อัชฌัตตะพะหิทธา  ธัมมา ฯ
        อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา  พะหิทธารัมมะณา  ธัมมา  อัชฌัตตะ-
พะหิทธารัมมะณา  ธัมมา ฯ
        สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา  อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา  ธัมมา
อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา  ธัมมา ฯ

คำแปล  ธัมมะสังคิณีมาติกา

         ธรรมที่เป็นกุศล ธรรมที่เป็นอกุศล  ธรรมที่มิได้ชี้ชัดว่าเป็นกุศลหรืออกุศล  ธรรมที่ประกอบด้วยสุขเวทนา  ธรรมที่ประกอบด้วยทุกขเวทนา  ธรรมที่ประกอบด้วยเวทนาที่มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข    ธรรมที่เป็นผล  ธรรมที่มีผลเป็นธรรมดา  ธรรมที่มีผลก็ไม่ใช่ ไม่มีผลก็ไม่ใช่ เป็นธรรมดา  ธรรมที่ถูกยึดถือ  และเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ  ธรรมที่ไม่ถูกยึดถือแต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ  ธรรมที่ไม่ถูกยึดถือ และไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ  ธรรมที่เศร้าหมอง  และเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมอง  ธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร  ธรรมที่ไม่มีวิตกมีแต่เพียงวิจาร  ธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร  ธรรมที่ประกอบด้วยปีติ   ธรรมที่ประกอบด้วยสุข  ธรรมที่ประกอบด้วยอุเบกขา  ธรรมที่ละได้ด้วยทัสสนะ(มรรคองค์ที่๑) ธรรมที่พึงละได้ด้วยภาวนา (มรรคองค์ที่๒, ๓, และ๔)  ธรรมที่ละไม่ได้ทั้งด้วยทัสสนะและภาวนา

         ธรรมที่มีเหตุอันพึงละได้ด้วยทัสสนะ  ธรรมที่มีเหตุอันพึงละได้ด้วยภาวนา  ธรรมที่มีเหตุอันไม่พึงละได้ทั้งด้วยทัสสสนะและภาวนา ธรรมที่ไปสู่ความสะสมกิเลส  ธรรมที่ไม่ไปสู่ความสะสมกิเลส  ธรรมที่ไม่เป็นทั้ง ๒ อย่างนั้น  ธรรมของพระอริยบุคคลผู้ยังต้องศึกษา  ธรรมของพระอริยบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษา  ธรรมที่ไม่เป็นไปทั้ง ๒ อย่างนั้น ธรรมที่เป็นของเล็กน้อย  ธรรมที่เป็นของใหญ่ ธรรมที่หาประมาณมิได้   ธรรมที่มีธรรมเล็กน้อยเป็นอารมณ์  ธรรมที่มีธรรมใหญ่เป็นอารมณ์  ธรรมที่มีธรรมหาประมาณมิได้เป็นอารมณ์  ธรรมที่เลว  ธรรมที่ปานกลาง  ธรรมที่ประณีต  ธรรมที่เป็นฝ่ายผิดและแน่นอน ธรรมที่เป็นฝ่ายถูกและแน่นอน  ธรรมที่ไม่แน่นอน ธรรมที่มีมรรคเป็นเป็นอารมณ์  ธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุ  ธรรมที่มีมรรคเป็นใหญ่  ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว  ธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น  ธรรมที่เป็นปัจจุบัน  ธรรมที่มีอดีตเป็นอารมณ์  ธรรมที่มีอนาคตเป็นอารมณ์  ธรรมที่มีปัจจะบันเป็นอารมณ์  ธรรมที่เป็นภายใน ธรรมที่เป็นภายนอก  ธรรมที่เป็นทั้งภายในและภายนอก  ธรรมที่มีอารมณ์ภายใน  ธรรมที่มีอารมณ์ภายนอก  ธรรมที่มีอารมณ์ภายในและภายนอก  ธรรมที่เห็นได้และถูกต้องได้  ธรรมที่เห็นไม่ได้ แต่ถูกต้องได้  ธรรมที่ทั้งเห็นไม่ได้และถูกต้องไม่ได้

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013