วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บทสวดและคำแปล มงคลจักรวาฬใหญ่

DSC08827
มงคลจักรวาฬใหญ่           
  สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิ-
การัสสะ  สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยา-
นุพยัญชะนานุภาเวนะ  อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะ-
รังสิยานุภาเวนะ  เกตุมาลานุภาเวนะ  ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ  ทะสะอุปะ-
ปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ  สีละสะมาธิ-
ปัญญานุภาเวนะ  พุทธานุภาเวนะ  ธัมมานุภาเวนะ  สังฆานุภาเวนะ  เตชา-
นุภาเวนะ  อิทธานุภาเวนะ  พะลานุภาเวนะ  เญยยะธัมมานุภาเวนะ  จะตุ-
ราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ
อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ  อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ  ฉะฬะภิญญา
นุภาเวนะ  จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ    ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ
สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ  เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ
สัพพะปะริตตานุภาเวนะ  ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ  ตุยหัง  สัพ-
พะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  วินัสสันตุ  สัพพะ-
อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ  สัพพะสังกัปปา  ตุยหัง  สะมิชฌินตุ  ทีฆายุตา
ตุยหัง  โหตุ  สะตะวัสสะชีเวนะ  สะมังคิโก  โหตุ  สัพพะทา ฯ  อากาสะ -
ปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา  อารักขะกา  เทวะตา  สะทา
ตุมเห  อะนุรักขันตุ ฯ
                ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
        สัพพะพุทธานุภาเวนะ                          สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต
        ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                        รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
        สัพพะธัมมานุภาเวนะ                           สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต
        ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                        รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
        สัพพะสังฆานุภาเวนะ                          สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ
                นักขัตตะยักขะภูตานัง                  ปาปัคคะหะนิวาระณา
        ปะริตตัสสานุภาเวนะ                           หันตวา เตสัง  อุปัททะเว
        นักขัตตะยักขะภูตานัง                          ปาปัคคะหะนิวาระณา
        ปะริตตัสสานุภาเวนะ                           หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว
        นักขัตตะยักขะภูตานัง                          ปาปัคคะหะนิวาระณา
        ปะริตตัสสานุภาเวนะ                           หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว ฯ
คำแปล มงคลจักรวาฬใหญ่
      ด้วยอานุภาพแห่งพระมหามุปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ  แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อรหันต์  ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ  ผู้มีพระสิริ  พระขันติ  พระญาณ  พระเดช พระชัยสิทธิ์ (ความสำเร็จแห่งชัยชนะ) พระมหาหิทธิ(พระฤทธิ์อันยิ่งใหญ่) พระคุณอันยิ่งใหญ่  และพระบุญญาธิการอันไม่สิ้นสุด  ผู้สามารถในอันห้ามเสียงซื่งสรรพอันตรายด้วยอานุภาพแห่งพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ  ด้วยอานุภาพพระเกตุมาลา  ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปปารมี  ๑๐ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถบารมี ๑๐ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่ง ศีล สมาธิ  ปัญญา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ  ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ 
       ด้วยอานุภาพแห่งพระเดช  ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์  ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง  ด้วยอานุภาพแห่งพระเญยยธรรม  (ธรรมที่ควรรู้)  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ (หมวดแห่งพระธรรม) ๘ หมื่น ๔ พัน ด้วยอานุภาพแห่งพระโลกุตรธรรม๙ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่งอภิญญา ๖ ประการ  ด้วยอานุภาพแห่งสัจจญาณ(พระญาณที่รู้แจ้งสัจจะ) ๔ ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ
        ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา  พระกรุณา  พระมุทิตา  พระอุเบกขา  ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย  ขอให้เหล่าโรค โสกะ อุปัทวะ ทุกข์ (ความไม่สะบายกาย) โทมนัส (ความไม่สบายใจ) อุปายาส (ความคับแค้นใจ) ทั้งปวงของท่าน  จงสลายไป  ขอให้เหล่าอันตรายทั้งปวง  จงมลายไป  สรรพความดำริทั้งหลายของท่าน  จงสำเร็จด้วยดี ความเป็นผู้มีอายุดยืน จงมีแด่ท่าน  ท่านจงเป็นผู้มีความพร้อมเพียงด้วยความเป็นอยู่ถึง ๑๐๐ ปีทุกเมื่อ  ขอให้อารักขเทวดาทั้งหลาย  ผู้สถิตอยู่ในอากาศและภูเขาลำเนาไพร  ภูมิสถาน  แม่น้ำคงคามหาสมุทร  จงตามรักษาท่านทั้งหลาย  ทุกเมื่อเทอญ
       ขอให้ทุกสิ่งในมงคลทั้งปวง  จงมีแก่ท่าน  ขอเหล่าเทพดาทั้งมวล จงปกปักรักษาท่าน  ด้วยพุทธานุภาพ  ธัมมานุภาพ  และสังฆานุภาพ  ขอความสวัสดี จงมีแด่ท่านเมื่อ เทอญ
      ได้มีการป้องกันความชั่วร้าย ของพวกนักษัตร ยักษ์ และภูตแล้ว ด้วยอำนาจพระปริตร จงกำจัดอุปัทวะทั้งหลาย ที่เกิดมีแต่นักษัตร ยักษ์ และภูตเหล่านั้นเสีย 
Share:

3 ความคิดเห็น:

  1. สามารถดาวน์โหลดแอปฯสวดมนต์บท มงคลจักรวาฬใหญ่ และแอปสวดมนต์บทอื่นๆได้ที่ http://bit.ly/2mi60Jo

    ตอบลบ
  2. ข้าพเจ้าทราบและซาบซึ้งในบทสวดนี้แล้ว ขอความสุขสวัสดี พิพัฒนมงคล และได้รับความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอญ

    ตอบลบ

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

พระราชภาวนาพินิจ

(สนธิ์ อนาลโย)

คณะผู้จัดทำรายการ

thumb_หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 3~0พระธรรมมงคลญาณ

ประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ

02พระราชภาวนาพินิจ

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

Scan0006พระสุวรรณสิริวัณโณ

ผู้ดูแลเว็บไซด์และผู้ดำเนินรายการภาษาธรรมภาษาใจ

Rotation of DSCF6306

พระครูสุนทรวินัยวัฒน์

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพุทธบูชา fm100.25mhz

penrut1คุณเพ็ญรัตน์พัวพงษ์ไพโรจน์ ผู้ดำเนินรายการหรรษาศาลาธรรม

DSC00062

ร.ศ.มานพ ตันตระบัณฑิต ผู้ดำเนินรายการกุศลสำหรับประชาชน

DSCF8162

ลุงพุทธิธรรม

ประธานแบ่งปัน สมุนไพรเพื่อสังคม

นักจัดรายการ5

คุณจิตตรา เพชรวงศ์

ประชาสัมพันธ์

FM100.25Mhz

Blog Archive

Blog Archive